موسسه

بنیاد ناصر کنعانی

پروفسور کنعانی تاکنون دویست مقاله در مجلات علمی-فنی کشورهای غربی منتشر ساخته و شش کتاب علمی به زبان های آلمانی و انگلیسی دربارۀ علم مواد و آبکاری تألیف نموده است. وی در رابطه با تاریخ علم و هنر در ایران، یک کتاب به نام “باتری اشکانی”1 به زبان انگلیسی نگاشته که تاکنون به زبان های آلمانی، روسی و فارسی ترجمه شده است، و یک کتاب نیز تحت عنوان “موسیقی سنتی ایرانی”2 به زبان آلمانی انتشار داده است.