رویداد ها

بنیاد ناصر کنعانی

ایران - همایش آب 2015

كانادا - حافظ و دیوان او 2017

لهستان - باطری اشکانیان ۲۰۱۹

آلمان / ایران

2018

August

München

September

Hamburg

Oktober

Tehran / Iran